МРЕЖА ЗА ЕВРОПСКИ ГРАЃАНИ И ИДЕНТИТЕТ

Оваа организација е  непрофитна, невладина организација.Работиме со млади и возрасни насочени кон намалување на дискриминацијата и маргинализацијата, реализирање на нашиот заеднички европски идентитет преку повеќе активности што се засноваат на семинари, работилници, студиски посети, информирање за отворени работни места, волонтирање, размена на млади , итн. Така, имаме за цел да создадеме моќна група / тим на граѓани на Европа од различно културно потекло и едукативно и финансиско ниво кои имаат иста визија: еднакви и пристојни можности за доживотно учење,развој на компетенции,правда, здравје и уживање во здрава животна средина. 

Работиме за иднина на безконечни можности!

Latest news

На дисеминацијата која се одржа на 08.12 дел од тимот го пренесе целото искуство на присутните млади, како се организираше целото патување, како и сите работилници кои беа дел од размената. Нашиот тим беше задолжен за зајакнување на дигиталните компетенции преку организирање и промовирање на дигитална алатка која може да се користи секаде за...


© 2020 NECI NMK - non profit organization 
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started